ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ,,АВИЦЕНА-НЕВЕНА НЕНОВА’'

Със заповед № ЗОА – 0562/19.07.2021 г. oтнемам Разрешение №7310-НА /08.07.2005г.за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с.Дъбене,  община Карлово, УПИ  VII-470,кв. 49 издадено на ЕТ,,АВИЦЕНА-НЕВЕНА НЕНОВА’',с ЕИК: 115287076  с ръководител магистър-фармацевт  Невена Ненова Димитрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg