ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КРИТ-82“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0568/19.07.2021 г. oтнемам Разрешение № 1134/21.01.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Джеймс Баучер“ № 83, издадено на  „КРИТ-82“ ЕООД, с ЕИК 119666818 и с ръководител магистър-фармацевт Божидара Апостолова Боева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg