ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „АНТЕКС-ЕЛЕНА ДИМИТРОВА“

Със заповед № ЗОА – 0569/19.07.2021 г. oтнемам Разрешение № 4919-НА/28.12.2001г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Твърдишки проход“ № 15, вх. Б издадено на  ЕТ „АНТЕКС-ЕЛЕНА ДИМИТРОВА“, с ЕИК 121896356 и с ръководител магистър-фармацевт Елена Пламенова Димитрова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

             Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg