ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “ЛИК 5” ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0571/19.07.2021 г. oтнемам Разрешение № АП - 1436/27.02.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 109  издадено на  “ЛИК 5” ЕООД с ЕИК 202036132 и с ръководител магистър-фармацевт Каролина Иванова Сакелариева, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

             Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg