ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО «ЕС ЕЛ ЕН» ООД

Със заповед № ЗОА – 0435/14.06.2021 г. отнемам Разрешение № 1748-1/04.06.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Витоша, бул. „Пушкин“ № 34, издадено на «ЕС ЕЛ ЕН» ООД, с ЕИК: 175333870 и с ръководител магистър - фармацевт Ваня Цветанова Цолова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

        Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

       Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg