ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО «ПЕНКА ЛАЗАРОВА - ЧА МОНКРЕДО»

Със заповед № ЗОА – 0436/14.06.2021 г. отнемам Разрешение № 3277/05.07.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ж.к. Разсадника, бл. 30, вх. В, издадено на ЕТ «ПЕНКА ЛАЗАРОВА - ЧА МОНКРЕДО», с ЕИК: 121198091 и с ръководител магистър - фармацевт Пенка Цакова Лазарова, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

                Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

                 Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg