ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „С. В. СТО“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0443/14.06.2021 г. отнемам Разрешение № 3723/22.12.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 60, аптека 2, издадено на „С. В. СТО“ ЕООД, с ЕИК 130446454 и с ръководител магистър-фармацевт Пламен Иванов Янев, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

                Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg