ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “СТЕСТА – ЗДРАВЕ 2009” ООД

Със заповед № ЗОА – 0445/14.06.2021 г. отнемам Разрешение № 1606-1/23.04.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Суходолска“ № 2, до бл. 5, издадено на “СТЕСТА – ЗДРАВЕ 2009” ООД, с ЕИК 200634914 и с ръководител магистър-фармацевт Светла Веселинова Киркова, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

                Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

                Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg