ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО “БАУРОК” ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0446/14.06.2021 г. отнемам Разрешение № АП-313/23.01.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район Овча Купел, ул. „Планиница“ № 15, издадено на БАУРОК ЕООД, с ЕИК 201619737 и с ръководител магистър-фармацевт Явор Андреев Михайлов, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

                Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

                Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg