ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Тилия-Лиляна Добрева“

Със заповед № ЗОА–0488/28.06.2021 г. прекратявам Разрешение № 441/28.02.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Балчик, ул. „Черно море“ № 33, вх. Г, издадено на ЕТ „Тилия-Лиляна Добрева“, с ЕИК: 103529586 и с ръководител маг.-фарм. Лиляна Кирилова Добрева, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

                Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg