ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „Елена Генчева-Елфи“

Със заповед № ЗОА – 0490/28.06. 2021 г. отнемам Разрешение № 1033/11.12.2008г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Стара планина“ № 54, издадено на  ЕТ „Елена Генчева-Елфи“, с ЕИК 831379474 и с ръководител магистър-фармацевт Елена Владимирова Генчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

                Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg