ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „СУПРА ТРЕЙД“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0498/29.06. 2021 г. отнемам Разрешение № АП-1661/11.04.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Витоша“ № 192 , издадено на „СУПРА ТРЕЙД“ ЕООД, с ЕИК 175352721 и с ръководител магистър-фармацевт Тодорка Димитрова Бъчварова-Илиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

                Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

                Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg