ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДАНИ-2004-ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА“

Със заповед № ЗОА – 0503/29.06. 2021 г.  отнемам Разрешение № 2130/20.10.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Шейново“ № 19, издадено на ЕТ „ДАНИ-2004-ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА“, с ЕИК 131240998 и с ръководител магистър-фармацевт Светла Димитрова Костира, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

                Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg