ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „СРС-РУМЯНА СТАНЧЕВА“

Със заповед № ЗОА – 0504/29.06. 2021 г.  отнемам Разрешение № 2350-1/23.02.2015 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Цар Самуил“ № 38, издадено на ЕТ „СРС-РУМЯНА СТАНЧЕВА“, с ЕИК 130476091 и с ръководител магистър-фармацевт Магдалена Димитрова Самичкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

         Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

          Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg