ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КЪЛБЕРГЛИ“ АД

Със заповед № ЗОА – 0505/29.06. 2021 г.  отнемам Разрешение № 1777-1/28.10.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Здраве“ № 15 , издадено на „КЪЛБЕРГЛИ“ АД, с ЕИК 131260285 и с ръководител магистър-фармацевт Кристина Венелинова Стоименова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

         Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

          Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg