ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ИЛКА КАРАНИКОЛОВА“

Със заповед № ЗОА – 0509/02.07. 2021 г. прекратявам Разрешение № 2640-1/13.01.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Шумен, ул. „Цар Освободител“ № 103 А, издадено на ЕТ „ИЛКА КАРАНИКОЛОВА“, с ръководител маг.-фарм. Виолета Йорданова Драганова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

         Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

                Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg