ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МИРАКС - М. РАДЕВ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0510/02.07. 2021 г. прекратявам Прекратявам Разрешение № 3718-1/20.02.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Ясен, община Плевен, ул. „Георги Димитров“ № 41, издадено на „МИРАКС - М. РАДЕВ“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Виолетка Иванова Тодорова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

                Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg