ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ “ЛАЗОВ – КАЛОЯН ДИМИТРОВ”

Със заповед № ЗОА – 0511/05.07. 2021 г. отнемам Разрешение № 348/24.01.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Балчик, ул. „Черно море“ № 27, издадено на маг.-фарм. Калоян Димитров Лазов, регистрирана като ЕТ “ЛАЗОВ – КАЛОЯН ДИМИТРОВ” с ЕИК 103600097 и с ръководител магистър-фармацевт Калоян Димитров Лазов, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти

                Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

                Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg