ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ “НАТАЛИЯ – НАТАЛИЯ АЛЕКСИЕВА”

Със заповед № ЗОА – 0513/05.07. 2021 г. отнемам Разрешение № 3365/21.07.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Добрич, ул. „Д. Петков“ № 5, Стоматологичен център – 1, издадено на ЕТ “НАТАЛИЯ – НАТАЛИЯ АЛЕКСИЕВА” с ЕИК 124110125 и с ръководител магистър-фармацевт Еленка Григорова Темелкова - Първанова, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

                Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

                Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg