ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЛИКА ТРЕЙД“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0566/19.07.2021 г. отнемам Разрешение № АП-954/20.02.2015г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София 1407, район Лозенец, ул. „Вискяр планина“ № 19, издадено на  „ЛИКА ТРЕЙД“ ЕООД, с ЕИК 203032553 и с ръководител магистър-фармацевт Любомир Крумов Мицев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

     Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

         Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg