ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ “АВИЦЕНА – ЛИЯ ГАШЕВА”

Със заповед № ЗОА – 0575/19.07.2021 г отнемам Разрешение № 104/01.10.2007 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Шумен, ул. „Август Попов“ № 24, издадено на маг.-фарм. Лия Леонидовна Гашева, регистрирана като ЕТ “АВИЦЕНА – ЛИЯ ГАШЕВА” с ЕИК 127025274 и с ръководител магистър-фармацевт . Лия Леонидовна Гашева, като същото се заличава от Регистъра на издадените Разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

                Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

                Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg