ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АДАЛЯ 07“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0345/18.05.2021 г.  прекратявам Разрешение № АП-1809-1/23.04.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. „Патриарх Евтимий“ № 28, издадено на „ХАРАФАРМ“ ООД, с ЕИК: 205312785 и с ръководител маг.-фарм. Хариклия Димитриос Кусина, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека  

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg