ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО «ФАРМА ЛЕК 5» ООД

Със заповед № ЗОА–0363/19.05.2021 г.  отнемам Разрешение № АП-303-1/28.10.2016 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Радомир, ул. „Батенберг“ № 13, аптека 2, издадено на «ФАРМА ЛЕК 5» ООД, с ЕИК: 201871873 с ръководител магистър - фармацевт Румяна Кирилова Манолова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

             Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg