ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО «ХАМАЙДЕ ФАРМА» ЕООД

Със заповед № ЗОА–0397/02.06.2021 г.  отнемам Разрешение № АП-1763/09.11.2018 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Кърджали, ул. „Иван Вазов“ № 18, издадено на «ХАМАЙДЕ ФАРМА» ЕООД, с ЕИК: 205142137 и с ръководител магистър - фармацевт Енис Йълмаз Ахмед, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

           Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

         Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg