ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО„ДИМАН 17“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0400/02.06.2021 г. отнемам Разрешение № АП - 1433/10.02.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Родопски извор“, бл. 234, вх. В, издадено на „ДИМАН 17“ ЕООД, с ЕИК 203679462 и с ръководител магистър-фармацевт Антония Димитрова Сербезова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg