ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ИРИНА НЕЙЧЕВА“

Със заповед № ЗОА–0401/02.06.2021 г. отнемам Разрешение № 4944 - НА/14.01.2002 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Борово“ № 43 , издадено на ЕТ „ИРИНА НЕЙЧЕВА“, с ЕИК 130186526 и с ръководител магистър-фармацевт Ирина Котова Нейчева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg