ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „МАРИОЛА НИКОЛОВА - СТАНИ“

Със заповед № ЗОА–0403/02.06.2021 г. отнемам Разрешение № 2555/14.01.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. ,,Невестина скала“ № 5 , издадено на ЕТ „МАРИОЛА НИКОЛОВА - СТАНИ“, с ЕИК 113022649 и с ръководител магистър-фармацевт Мариола Станиславова Николова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

                Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg