ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КАТЕРИНА М“ ООД

Със заповед № ЗОА–0412/04.06.2021 г. отнемам Разрешение № АП -210 - 1/21.01.2013 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Куртово Конаре, ул. ,,Първа“ № 1, издадено на  „КАТЕРИНА М“ ООД, с ЕИК 160097602 и с ръководител магистър-фармацевт Атанас Вълчев Хаджиев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg