ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ИВАНКА СПИРОВА“

Със заповед № ЗОА–0416/04.06.2021 г. отнемам Разрешение № 3345 - 1/02.03.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Белащица, община Родопи, УПИ № XVI – комб. Адм. сграда, кв.. 6, издадено на ЕТ „ИВАНКА СПИРОВА“, с ЕИК 115705921 и с ръководител магистър-фармацевт Елена Димитрова Кривошиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

            Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg