ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО «ЗИТА-ФАРМ» ЕООД

Със заповед № ЗОА–0437/14.06.2021 г. отнемам Разрешение № АП-1801/28.01.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 133, издадено на «ЗИТА-ФАРМ» ЕООД, с ЕИК: 205001752 и с ръководител магистър - фармацевт Яна Георгиева Недева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg