ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕМОФАРМ - 98“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0442/14.06.2021 г. отнемам Разрешение № 3881/29.03.2011 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Цар Борис III“ 54,bl. 5, издадено на  „ЕМОФАРМ - 98“ ЕООД, с ЕИК 175137245 и с ръководител магистър-фармацевт Емад Халед Рашид Абдел Фатах, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти

           Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg