ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „АВИ – ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА“

Със заповед № ЗОА–0444/14.06.2021 г. отнемам Разрешение № 3439/18.08.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Хризантема“ 10 - 12, издадено на  ЕТ „АВИ – ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА“  , с ЕИК 121770652 и с ръководител магистър-фармацевт Георги Маринов Георгиев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти

           Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg