ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО СД „РОСИЯНА – ИЛИЕВА И ЧАНЕВА“

Със заповед № ЗОА – 0448/14.06.2021 г. отнемам Разрешение № 2083-НА/24.03.1999г. за откриване на аптека за лекарствени продукти,  находяща се на адрес: район ,,Овча купел“,  ж.к. ,,Овча купел“, бл.411, издадено на СД  „РОСИЯНА – ИЛИЕВА И ЧАНЕВА“, с ЕИК 121617059 и с ръководител магистър-фармацевт Росица Венева Илиева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти

           Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg