ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО„ФАРМА СТАР-ДТ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0458/21.06.2021 г. отнемам Разрешение № АП-342/27.01.2013г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с.Стряма, община Раковски, ул. „Васил Левски“ № 34, издадено на  „ФАРМА СТАР-ДТ“ ЕООД, с ЕИК 200799346 с ръководител магистър-фармацевт Димитър Михайлов Ковачев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

           Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg