ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЕПСИЛОН 04“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0479/25.06.2021 г. прекратявам Разрешение № АП-1599/28.11.2017 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, издадено на „ЕПСИЛОН 04“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Анни Николова Пейкова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.   

          Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

         Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg