ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ЧЕРНОМОРСКА ГРУП“ ЕООД

Със заповед № ЗОА–0484/25.06.2021 г. прекратявам Разрешение № АП-1520-1/07.06.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: с. Кранево, община Балчик, ул. „Черноморска“ № 32,  издадено на „ЧЕРНОМОРСКА ГРУП“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Любомира Георгиева Малакова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека. 

         Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

         Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg