ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „РОЗАЛИНА ТОМОВА-ИНТЕРМИДЪЛ“

Със заповед № ЗОА–0497/29.06.2021 г. отнемам Разрешение № 1703/08.06.2009 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, бул. „Тотлебен“ № 2, вх. В , издадено на ЕТ „РОЗАЛИНА ТОМОВА-ИНТЕРМИДЪЛ“, с ЕИК 121062102 и с ръководител магистър-фармацевт Розалина Здравкова Томова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал.3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

           Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

            Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg