ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „КАЛИНА ФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0154/17.03.2021 г. прекратявам Разрешение № АП-606-2/13.03.2020 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. Несебър, ул. „Гоце Делчев“ № 1, издадено на „КАЛИНА ФАРМ“ ЕООД  и с ръководител маг.-фарм. Румена Георгиева Генова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

      Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

      Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg