ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „АЛЯ СТОЙНОВА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0208/01.04.2021 г. прекратявам Разрешение № АП - 1864/23.04.2019 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, район ,,Подуяне“ бул. „Владимир Вазов“ № 20, издадено на „АЛЯ СТОЙНОВА“ ЕООД, с ръководител маг.-фарм. Илияна Цветкова Стойнова, като същото се заличава от регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека.

       Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

      Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg