ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ ,,ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА - ЗЛАТИ”

Със заповед № ЗОА – 0242/13.04.2021 г. отнемам Разрешение № 893/17.10.2008 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, открита на адрес: гр. София, ул. Пловдивско поле № 11, издадено на ЕТ ,,ЗЛАТКА ГЕОРГИЕВА - ЗЛАТИ”, с ЕИК 121338928 и с ръководител магистър-фармацевт Златка Георгиева Пандурска, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

       Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

      Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg