ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ ,,БИОФИТОХИМ – ХРИСКА БЪЧВАРОВА”

Със заповед № ЗОА – 0252/13.04.2021 г. отнемам Разрешение № 1106-1/18.06.2012 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, включително и приготвяне по магистрална и фармакопейна рецептура , открита на адрес: гр. София, ж.к. Младост, бл. 31, издадено на ЕТ ,,БИОФИТОХИМ – ХРИСКА БЪЧВАРОВА”, с ЕИК 831228796 и с ръководител магистър-фармацевт Грета Маринова Иванова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

      Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

      Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg