ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ ,,КАТИНКА ПЕТКОВА - ГАВАЗКА”

Със заповед № ЗОА – 0254/13.04.2021 г. отнемам Разрешение № 2705/11.03.2010 г. за търговия на дребно с лекарствени продукти, включително и приготвяни по магистрална и фармакопейна рецептура , открита на адрес: гр. София, ж.к. Младост, бл. 26, вх. В, издадено на ЕТ ,,КАТИНКА ПЕТКОВА - ГАВАЗКА”, с ЕИК 121573381 и с ръководител магистър-фармацевт Катинка Петкова Гавазка, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

     Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

      Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg