ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ДИК - КОМЕРС“ ООД

Със заповед № ЗОА – 0255/13.04.2021 г. прекратявам Разрешение № 2144/20.10.2009 г. за откриване на аптека, на адрес: гр. Лясковец, ул. ,,Васил Левски“ № 6, издадено на „ДИК - КОМЕРС“ ООД, с ръководител на аптеката маг. - фарм. Дорина Статева Тодоричкова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

      Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

     Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg