ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „САЛВИЯ - ФАРМА“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0257/13.04.2021 г. прекратявам Разрешение № 2298/25.11.2009 г. за откриване на аптека, на адрес: гр. Гълъбово, ул. ,,Георги Димитров“ № 25, издадено на „САЛВИЯ - ФАРМА“ ЕООД, с ръководител на аптеката маг. - фарм. Красимир Борисов Минчев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти. 

      Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

     Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg