ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „САЛЕНА - 84“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0262/19.04.2021 г. отнемам Разрешение АП-161/11.06.2012г. за търговия на дребно с лекарствени продуктив аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. ,,Сава Муткуров“ № 43, издадено на „САЛЕНА - 84“ ЕООД,  с ЕИК: 202038090 и с ръководител магистър-фармацевт Стоян Иванов Есев, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

       Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

      Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg