ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ФЪНК – ГАНКА ПАШКУЛЕВА“

Със заповед № ЗОА – 0265/19.04.2021 г. отнемам Разрешение 5172-НА/15.04.2002г. за откриване на аптека за лекарствени продукти , находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. ,,Лев Толстой“ 8, издадено на маг.-фарм. Ганка Симеонова Пашкулева, регистриран като ЕТ „ФЪНК – ГАНКА ПАШКУЛЕВА“, с ЕИК: 115354486 и с ръководител магистър-фармацевт Ганка Симеонова Пашкулева, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

       Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

      Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg