ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „ФРАНЧФАРМ“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0267/19.04.2021 г. отнемам Разрешение 992 - 1/21.05.2013г. за търговия на дребно с лекарствени продуктив аптека, открита на адрес: гр. Пловдив, ул. ,,Филип Македонски“ № 37, издадено на „ФРАНЧФАРМ“ ЕООД с ЕИК: 115881410 и с ръководител магистър-фармацевт Габриела Атанасова Атанасова, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

       Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

      Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg