ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „ЕЛИГЕР – ЕЛИСАВЕТА СТЕФАНОВА“

 Със заповед № ЗОА – 0274/22.04.2021 г. отнемам Разрешение 5983 - НА/10.05.2003г. за откриване на аптека за лекарствени продукти , на адрес: гр. София, район Панчарево, с. Железница, център, с ръководител магистър-фармацевт Елисавета Гервазиева Стефанова, издадено на ЕТ „ЕЛИГЕР – ЕЛИСАВЕТА СТЕФАНОВА“ , ЕИК: 130580147, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

       Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

      Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg