ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО ЕТ „КИТКА ЙОРДАНОВА - СИНТЕЗ“

Със заповед № ЗОА – 0276/22.04.2021 г. отнемам Разрешение 2990 - 1/13.03.2012г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, на адрес: гр. София, район ,,Студентски“, ул. ,,Яна“ № 4, с ръководител магистър-фармацевт Китка Петкова Йорданова, издадено на  ЕТ „КИТКА ЙОРДАНОВА - СИНТЕЗ“, ЕИК: 040446875, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти. 

        Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

        Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg