ЗА ГРАЖДАНИТЕ

ЗА ФИРМИТЕ

ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ

ДО „МД 40“ ЕООД

Със заповед № ЗОА – 0277/22.04.2021 г. отнемам Разрешение 2383/07.12.2009г. за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека, на адрес: гр. София, Студентски град, бл. 5 – ниско тяло, с ръководител магистър-фармацевт Виолета Митева Попова, издадено на  „МД 40“ ЕООД, ЕИК: 130334213, като същото се заличава от Регистъра на издадените разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, поради неизпълнение на задължението за уведомяване по чл. 235, ал. 3 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина за прекратяване на дейността на търговеца на дребно с лекарствени продукти.

        Уведомяваме Ви, че от датата на публикуване на настоящето съобщение на интернет страницата на ИАЛ, можете да обжалвате горната заповед в 14-дневен срок от съобщаването и по реда на Административно-процесуалниния кодекс.

       Актът се счита за съобщен от деня на публикуването на това съобщение на интернет страницата на ИАЛ - www.bda.bg